Procedura usprawiedliwiania i zwalniania uczniów z lekcji

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH ORAZ ZASAD USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI                   

1. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne.

2. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych. Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają tylko:

a) choroba, pobyt w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym , sanatorium;

b) wizyty lekarskie;

c) badania specjalistyczne;

d) wypadki;

e) zdarzenia losowe.

3. O przyczynach i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować wychowawcę klasy osobiście, telefonicznie lub pisemnie przez dziennik elektroniczny niezwłocznie po zaistnieniu  przyczyn powodujących nieobecność. Wychowawca odnotowuje nieobecność w dzienniku elektronicznym jako usprawiedliwioną.

4.  W przypadku nieobecności , która nie została zgłoszona przez rodziców (prawnych opiekunów) wymagane jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia (wg wzoru) lub przez dziennik elektroniczny sporządzone osobiście przez rodzica (prawnego opiekuna), które powinno zostać dostarczone do wychowawcy klasy w ciągu 14 dni od powrotu ucznia do szkoły.

5. W przypadku, kiedy rodzice nie usprawiedliwią nieobecności, zaznacza się je jako nieobecność nieusprawiedliwioną w dzienniku elektronicznym.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH UCZNIÓW

1. Jeśli jest to pierwszy lub pojedynczy ujawniony incydent związany z opuszczaniem przez danego ucznia lekcji z danego przedmiotu, wychowawca telefonicznie, pisemnie lub przez dziennik elektroniczny informuje rodziców/opiekunów ucznia o incydencie, ustala okoliczności nieobecności ucznia (usprawiedliwienie jej przez rodziców kończy procedurę) oraz zobowiązuje rodziców/opiekunów do nadzoru nad frekwencją ucznia.

2. W razie nieusprawiedliwienia nieobecności ucznia wychowawca:

a) udziela uczniowi upomnienia i wpisuje je do dziennika,

b) informuje ucznia o kolejnych krokach, jakie zamierza podjąć w jego sprawie,  oraz o dalszych konsekwencjach, jakie mu grożą w razie powtórnego wagarowania,

c) przeprowadza z uczniem indywidualną rozmowę profilaktyczną na temat konsekwencji wagarowania, starając się jednocześnie ocenić przyczyny jego nieobecności,

d) wyciąga wobec ucznia konsekwencje przewidziane w regulaminie szkoły (np. wpisuje uwagę).

3. Jeśli jest to kolejny ujawniony incydent związany z opuszczaniem przez danego ucznia lekcji i opuszczanie to może mieć charakter celowego uchylania się od obowiązku obecności na lekcjach, wychowawca:

a) postępuje jak w pkt. 2. a) – b),

b) informuje rodziców/opiekunów o nieobecności ucznia i ustala jej okoliczności oraz zobowiązuje rodziców/opiekunów do nadzoru nad frekwencją ucznia, informując o konsekwencjach, jakie grożą im samym oraz uczniowi w razie dalszego uchylania się od obowiązku szkolnego,

c) udziela uczniowi pisemnego upomnienia,

d) ustnie informuje o sytuacji pedagoga szkolnego, który przeprowadza z uczniem indywidualną rozmowę profilaktyczną na temat konsekwencji wagarowania.

e) wyciąga wobec ucznia konsekwencje przewidziane w regulaminie szkoły.

4. W razie wystąpienia dalszych nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia wychowawca:

a) postępuje jak w pkt. 2. a) – b),

b) pisemnie informuje o sytuacji pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły,

c) telefonicznie lub pisemnie informuje rodziców/opiekunów o nieobecności ucznia i wzywa ich wraz z dzieckiem do szkoły na rozmowę,

d) podczas rozmowy rozważane są przyczyny opuszczania zajęć przez ucznia oraz możliwości udzielenia mu pomocy w poprawieniu frekwencji; uczeń zostaje zobowiązany do zaprzestania wagarowania, a rodzice do szczególnego nadzoru nad dzieckiem; ponadto wychowawca informuje ucznia oraz jego rodziców/opiekunów o konsekwencjach, jakie mu grożą w razie dalszego wagarowania.

e) jeśli wychowawca stwierdzi taką potrzebę, on sam lub pedagog przeprowadza w klasie profilaktyczną lekcję wychowawczą poświęconą wagarom i/lub uczeń podejmuje pracę z pedagogiem szkolnym mającą na celu poprawę jego zachowania.

5.W wypadku, kiedy uczniowi z powodu jego nieusprawiedliwionych nieobecności grozi niespełnienie obowiązku szkolnego (nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć lekcyjnych) lub w razie stwierdzenia jego uporczywego uchylania się od obowiązku obecności na lekcjach z pojedynczego przedmiotu, wychowawca:

a) postępuje jak w pkt. 2. a) – b),

b) pisemnie informuje o sytuacji pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły,

c) telefonicznie oraz pisemnie (listem poleconym) informuje rodziców/opiekunów ucznia  o sytuacji, udziela im upomnienia i wzywa ich wraz z dzieckiem do szkoły na rozmowę z udziałem pedagoga szkolnego (a w razie potrzeby także dyrektora szkoły),

d) podczas rozmowy rozważane są przyczyny wagarowania ucznia oraz możliwości udzielenia mu pomocy w poprawieniu frekwencji (w tym skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej). Następnie między uczniem, wychowawcą  a rodzicami/opiekunami, w obecności pedagoga szkolnego (a w razie potrzeby także dyrektora szkoły), spisywany jest kontrakt zobowiązujący ucznia do podporządkowania się zapisom kontraktu, a jego rodziców/opiekunów – do szczególnego nadzoru nad dzieckiem i współpracy ze szkołą, a także określający formy długofalowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jakiej szkoła udzieli uczniowi. Ponadto wychowawca informuje ucznia  oraz jego rodziców/opiekunów o konsekwencjach, jakie mu grożą w razie dalszego wagarowania,

e) powiadamia o absencji ucznia kuratora sądowego – jeśli uczeń pozostaje pod nadzorem kuratora,

f) w przypadku złamania postanowień kontraktu przez ucznia lub jego rodziców/opiekunów bądź braku skutecznej reakcji rodziców/opiekunów na informacje o absencji ucznia pedagog  i wychowawca przeprowadzają wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania ucznia, wraz z rodzicami/opiekunami podejmuje wspólne działania zaradcze w celu systematycznego realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia oraz przekazują jego rodzicom/opiekunom drugie pisemne upomnienie wraz z informacją o konsekwencjach grożących im oraz uczniowi w razie dalszego uchylania się przez niego od realizowania obowiązku szkolnego.

g) w razie nieodebrania przez rodziców/opiekunów ucznia pisemnego upomnienia i informacji o sytuacji ucznia, pedagog przekazuje sprawę właściwemu dzielnicowemu  w celu ustalenia miejsca pobytu i sposobu kontaktu z rodzicami/opiekunami ucznia.

h) w razie niemożności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pedagoga  i wychowawcę, pedagog zwraca się z prośbą o przeprowadzenie wywiadu przez pracowników Straży Miejskiej lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

i) przypadku braku skutecznej reakcji rodziców/opiekunów ucznia na niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego (nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych) dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skierowaniu do organu egzekucyjnego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (nałożenie kary na rodziców/opiekunów ucznia).

j) w przypadku, kiedy podejmowane przez szkołę działania nie odnoszą oczekiwanego skutku, a opisane w statucie szkoły metody wychowawcze zostały wyczerpane, dyrektor szkoły kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.