Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu w okresie pandemii Covid-19 obowiązujące od 01.09.2020 r.


Załącznik do zarządzenia nr 3/2020/21dyrekora szkoły z dnia 31.08.2020 r.

§ 1.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sppiersciec@mzo.skoczow.pl, poprzez dziennik elektroniczny, lub telefonicznie pod numer 338533951, 338535303, 722001409.
 1. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres sppiersciec.dyrektor@mzoskoczow.pl, dziennika elektronicznego lub telefonicznie pod numerem 338533951, 338535303, 722001409.
 2. W sytuacjach wymagających osobistego kontaktu z dyrekcją lub pracownikiem szkoły, spotkanie odbywa się w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu spotkania.

§ 2.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 wg harmonogramu:

Godz. 8.30:

– Klasa 4 – sala gimnastyczna – wejście główne do sali gimnastycznej

– Klasa 7a – sala 103 – wejście do starego budynku dydaktycznego od strony placu rekreacyjnego

– Klasa 7b – sala 206 – wejście do starego budynku dydaktycznego od strony placu rekreacyjnego

– Klasa 8 – sala 11 – wejście do starego budynku dydaktycznego od strony przedszkola

Godz. 9.00:

– Klasa 5 – sala 13 – wejście do starego budynku dydaktycznego od strony placu rekreacyjnego

– Klasa 6a – sala 12 – wejście główne do sali gimnastycznej

– Klasa 6b – sala 104 – wejście główne do sali gimnastycznej

Godz. 9.15:

– Klasa 2 – sala 10 – wejście do starego budynku dydaktycznego od strony placu rekreacyjnego

– Klasa 3 – sala 2 – wejście główne do sali gimnastycznej

Godz. 9.30:

Uroczyste powitanie klas pierwszych na sali gimnastycznej – wejście główne do sali gimnastycznej

 1. 1 września do budynku szkoły oprócz uczniów i pracowników szkoły mogą wejść tylko rodzice uczniów klasy 1 według zasady – 1 dziecko z jednym rodzicem.
 2. Wszystkich uczniów i rodziców wchodzących na teren szkoły zobowiązuje się do zasłaniania nosa i ust maseczką lub przyłbicą, a dorosłych – do dezynfekcji rąk.
 1. Od 2 września na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów kl. 1 (wg ustalonych zasad w wyznaczonej dla nich strefie) oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 2. Parking przy szkole przeznaczony jest dla pracowników szkoły.
 3. Rodzice korzystają z parkingu przy kościele katolickim.
 4. Uczniowie mogą korzystać z parkingu rowerowego na utwardzonym placu za boiskiem ze sztuczną trawą.
 5. Przychodzenie do szkoły:
 6. 3 wejścia do szkoły:

– nr 1 – do starego budynku dydaktycznego od strony przedszkola – dla uczniów kl. 1a, 1b i pracowników szkoły

nr 2 – do starego budynku dydaktycznego od strony placu rekreacyjnego – dla uczniów kl. 2

– nr 3 – główne przy sali gimnastycznej – dla uczniów kl. 3 – 8 oraz interesantów

 1. Korzystanie z szatni:

– kl. 1a i kl. 1b – wieszaki na ubrania na korytarzach przy salach nr 8 i 9

– kl. 2 – wieszaki na ubrania na korytarzu przy sali nr 10

– kl. 3, 4 i 5 – boksy w szatni

– kl. 6a, 6b, 7a, 7b i 8 – szafki ubraniowe w szatni szkolnej

c) Konieczność zasłaniania nosa i ust maseczką lub przyłbicą oraz dezynfekowania rąk przez dorosłych w przestrzeniach wspólnych (wejście do szkoły, szatnia, korytarze, biblioteka, świetlica, pokój nauczycielski, sekretariat)

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły dokładnie na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia lekcji; po zakończeniu niezwłocznie opuszczają teren szkoły w celu uniknięcia zgromadzeń.
 2. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły sp.piersciec.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia, jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji, z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 3. W budynku szkoły wydzielono strefę dla rodzica – przy wejściu głównym do sali gimnastycznej. Strefa dla rodzica i osób z zewnątrz – interesanci zobowiązani są najpierw do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły, później zostanie podjęta ewentualna decyzja o przejściu do sekretariatu; skrzynka podawcza znajduje się przy portierni.
 4. W czasie zajęć szkolnych wzmożona jest częstotliwość mycia lub dezynfekcji bezpiecznymi środkami odkażającymi. Wycierane są poręcze, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety, podajniki i dyspensery do środków czystości.
 5. Przed posiłkami uczniowie obowiązkowo myją ręce.
 6. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 7. Po posiłkach bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów.
 8. Po zakończeniu zajęć szkolnych pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 9. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest izolowany w gabinecie higienistki, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 10. Wychowawcy klas aktualizują w e-dzienniku dane kontaktowe rodziców/opiekunów zapewniające szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 11. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania i spotkania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

§ 3.

Strefa rodzica

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica i oznaczone są napisem „Strefa rodzica”.
 2. Rodzice i opiekunowie oraz wszystkie osoby, wchodzące do budynku szkoły, zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, zdezynfekowania rąk lub nałożenia jednorazowych rękawic ochronnych.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić wyłącznie do strefy rodzica, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu społecznego min. 1,5 m
 1. Zaleca się odbieranie dzieci na zewnątrz budynku przy wejściu, dlatego należy wspólnie z młodszymi dziećmi ćwiczyć samodzielną zmianę obuwia i ubrania w szatni.
 2. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, dlatego w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się pomiar temperatury ciała osób wchodzących na teren budynku szkoły.

§ 4.

Strefa ucznia

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie, należą do strefy ucznia i oznaczone są napisami – „Strefa ucznia”.
 2. Uczniowie w czasie lekcji przebywają w stałych, przydzielonych salach, z wyjątkiem zajęć informatyki i wychowania fizycznego, wg przydziału:

kl. 1a – sala nr 8

kl. 1b – sala nr 9

kl. 2 – sala nr 10

kl. 3 – sala nr 2

kl. 4 – sala nr 105

kl. 5 – sala nr 13

kl. 6a – sala nr 207 i dodatkowo sala nr 12

kl. 6b – sala nr 104

kl. 7a – sala nr 103

kl. 7b – sala nr 206

kl. 8 – sala nr 11

 1. Dla każdej klasy, korzystającej z przydzielonej sali zostaje wydzielona również osobna część korytarza, na której uczniowie mogą przebywać podczas przerw.
 2. Rekomenduje się, aby nauczyciele podczas prowadzenia lekcji zasłaniali usta i nos maseczką lub przyłbicą oraz dezynfekowali ręce.
 3. W czasie zajęć religii ewangelickiej uczniowie siedzą pojedynczo, zachowując dystans 2 m.
 4. Opiekę nad uczniami innych wyznań, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii, sprawuje pedagog szkolny lub nauczyciel biblioteki. Uczniowie wówczas zachowują dystans lub zasłaniają usta i nos.
 5. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Uczniowie i nauczyciele podczas przerw międzylekcyjnych w strefie ucznia (korytarze, toalety) mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy lub półprzyłbicy do momentu wejścia do sali lekcyjnej i zajęcia swoich miejsc.
 7. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji rąk, jednakże uczniowie powinni posiadać swoje maseczki.
 8. W celu uniknięcia problemów z zapominaniem i gubieniem maseczek i przyłbic, zaleca się, aby były one opisane, a każdy uczeń miał w tornistrze zapasową maseczkę.
 9. W celu ograniczenia liczebności wychowanków, do opieki świetlicowej będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci uczęszczające do kl. 1- 3, których oboje rodziców pracuje, a przede wszystkim dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
 10. Po przyjściu do szkoły uczniowie zobowiązani są do umycia lub zdezynfekowania rąk w miejscu do tego wyznaczonym.
 11. W strefie ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Wyposażenie sal, w których odbywają się zajęcia dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach, siedząc w ławce z tą samą osobą na każdych zajęciach; na zajęciach informatyki – przy stałych stanowiskach komputerowych.
 13. W salach lekcyjnych nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć, należy czyścić lub dezynfekować.
 14. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w maseczkach w wyznaczonej części korytarza przy sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia, a jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają – na świeżym powietrzu.
 15. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 16. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu.
 17. Nauczyciele na godzinach wychowawczych omawiają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń na podstawie obowiązujących procedur.
 18. Sale lekcyjne i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w miarę możliwości – także w czasie zajęć.
 19. Zostaje ograniczona do minimum ilość osób przebywających w szkole – w związku z tym nie będą realizowane występy zewnętrznych grup teatralnych, itp.
 20. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest zobowiązany odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu – w izolatce, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

§ 5.

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej według obowiązującego regulaminu, zgodnie z zasadami wypożyczeń, w określonych godzinach pracy biblioteki. Czytelnia w czasie pandemii pozostaje zamknięta.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą dwudniową kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 5. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej”.
 6. Zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

§ 6.

Zasady żywienia.

 1. W szkole wydawane są obiady w formie cateringu, tylko dla dzieci dożywianych przez OPS. Obiady dostarczane są do szkoły w pojemnikach jednorazowych a ich spożywanie odbywa się w pomieszczeniu sklepiku na II piętrze w godz. 11.30 – 11.45.
 2. Do odwołania nieczynny pozostaje Sklepik szkolny.
 3. II śniadanie uczniowie spożywają podczas przerw w salach, w których odbywają się lekcje. Pozostali opuszczają salę do wyznaczonej strefy.
 4. Dystrybutory wody pitnej dostępne są:
 1. na parterze szkoły obok świetlicy – dla klas: 1a, 1b, 2, 3 i dzieci przebywających na świetlicy
 2. na I piętrze szkoły obok pomieszczenia pracowników obsługi- dla kl. 4, 5, 6a, 6b, 7a, 7b i 8
 3. obok wejścia do szkoły przy sali gimnastycznej – przede wszystkim dla uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego.
 4. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutorów pod nadzorem pracowników szkoły.

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych, nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły, zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.