ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE DLA KLAS I – III OD 25 MAJA 2020 r.


Szanowni rodzice,

od 25 maja 2020 r. wznawiamy funkcjonowanie szkoły w zakresie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla klas I – III. Szkoła jest przygotowana na sprawowanie opieki w normalnych godzinach czasu pracy świetlicy – tak, aby umożliwić Państwu powrót do pracy. To, że nie są realizowane typowe lekcje szkolne wynika z rozporządzenia, jednak deklarujemy pomoc nauczycieli sprawujących opiekę w realizacji zadań zlecanych uczniom do pracy zdalnej. Obiady będą wydawane jedynie w przypadku, kiedy zgłosi się co najmniej 10 dzieci chętnych do spożywania obiadu.

Rodziców chcących skorzystać z możliwości tak realizowanych zajęć od poniedziałku 25 maja 2020 r. proszę, aby w terminie do czwartku 21 maja 2020r. do godziny 10.00 odesłali zdjęcia wypełnionych i podpisanych deklaracji, których wzór znajduje się w załączniku. Wzory deklaracji będą też dostępne w sekretariacie szkoły.

Jeżeli planują Państwo, aby dziecko korzystało z zajęć w późniejszym terminie, deklarowanie pobytu dziecka na świetlicy należy zgłaszać w ten sam sposób z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem (czas ten jest potrzebny na dostosowanie kolejnych miejsc do wymogów sanitarnych, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania stołówki).

Nałożone na nas obostrzenia powodują, że ilość miejsc jest ograniczona.
W przypadku, gdy liczba miejsc wynikających z obostrzeń będzie mniejsza niż liczba dzieci, których rodzice złożą deklarację, pierwszeństwo w zapewnieniu opieki dla dzieci będą mieli rodzice/opiekunowie:

1) będący pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

2) którym umożliwi to zrezygnowanie z zasiłku opiekuńczego i powrót do pracy a także rodzice/opiekunowie nie mający możliwości pogodzenia pracy/działalności gospodarczej z opieką w domu. W zakresie pozostałych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy również, że liczba miejsc może ulec zmniejszeniu z przyczyn, których teraz nie można przewidzieć (np. braki kadrowe spowodowane Covid-19), w takim wypadku brane będą pod uwagę te same kryteria.

W zakresie pozostałych deklaracji decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania miejsc.