Deklaracja dostępności strony Szkoły SP Pierściec


Szkoła Podstawowa w Pierśćcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sppiersciec.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 09.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.02.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy ułatwiające dostępność:

 • Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • możliwość odczytu strony z poziomu klawiatury i za pomocą technologii asystujących;
 • Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony;
 • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;
 • Strona zawiera wyszukiwarkę.

Elementy niezapewniające dostępności:

 • Kontrast treści na stronie głównej oraz nagłówki kategorii w stosunku do tła nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;
 • Strona internetowa nie jest dostosowana do obsługi za pomocą technologii asystujących (nie posiada skrótów „przejdź do treści”, „przejdź do menu” itp.);
 • Grafiki w galeriach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych lub zawierają niewłaściwe opisy;
 • Linki mogą nie posiadać etykiet;
 • Strona nie zawiera mapy strony;
 • Etykiety zdjęć i wyszukiwarki w języku angielskim, niezgodnym z językiem strony;
 • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych, brak dotarcia do wyszukiwarki za pomocą skrótów klawiatury;
 • Treść podstron jest wyjustowana;
 • Załączniki w formacie PDF mogą nie być możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;
 • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”;
 • Treść na stronie nie zawiera właściwego formatowania tekstu (nagłówki, punktory, numeracja);
 • Brak zachowanej właściwej struktury nagłówków h1-h6.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. 

Aktualizacja deklaracji: 18 marca 2022 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Irena Krypczyk. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 722001421 lub można zgłosić przez formularz na stronie: https://www.skoczow.pl/kontakt/index/id/2.html.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna – ul. Tomanka 8, Pierściec

 1. Opis dostępności wejścia do budynku SP Pierściec

Budynek posiada cztery wejścia. Wejścia dostępne dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy elewacji zachodniej (wejście główne) oraz wejście do Sali gimnastycznej usytuowane przy elewacji południowej. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściach znajdują się dzwonki na wysokości do 120 cm.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych. Pierwsza z nich znajduje się w pobliżu wejścia głównego, druga przy sali gimnastycznej a trzecia znajduje się na piętrze w pobliżu klatki schodowej Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Schody i korytarze są oznaczone kontrastowo dla osób słabo widzących.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek jest wyposażony w dwie pochylnie. Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. Informacji głosowych udzielają pracownicy szkoły. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, po wcześniejszym umówieniu się. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu głównym dostępne jest miejsce parkingowe przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Została zapewniona możliwość skorzystania z wideotłumacza w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, pod adresem Rynek 1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się.

Uwagi końcowe:

Podejmowane będą starania w celu pozyskania środków na utworzenie drugiego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do szkoły.


Szkoła podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.