Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIERŚĆCU.

Pierwszy budynek szkolny w Pierśćcu wybudowała arcyksiążęca Komora w 1830 roku. Za panowania cesarza Franciszka Józefa I i przeznaczyła go pod szkołę jednoklasową. Po roku 1870, kiedy to weszła ustawa wprowadzająca ośmioletni obowiązek szkolny, liczba dzieci gwałtownie wzrosła, dlatego Rada Szkolna Miejscowa zakupiła w 1875 r. drugi budynek. Oba budynki przez wiele lat użytkowane bez większych remontów znalazły się w końcu w bardzo złym stanie i należało rozpocząć starania o budowę nowej szkoły. Wielkim orędownikiem budowy był ówczesny kierownik szkoły Jerzy Tomanek i naczelnik gminy Jerzy Zmełty. 23 marca 1905 r. uzyskano zgodę na budowę.
30 maja 1905 r. odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego.
W 1905 roku postawiono mury, pokryto budynek dachem, wykonano wewnętrzne i zewnętrzne tynki.
13 lipca 1906 r. dokonano poświęcenia i  uroczystego otwarcia nowej szkoły. Nowy budynek napawał wszystkich mieszkańców dumą. Dzieci w szkole wzrastały w kulcie dla cesarza Franciszka Józefa i jego rodziny.
Po I wojnie światowej w szkole uczono czytania i pisania w języku polskim, geografii, matematyki, przyrody, śpiewu, rysunków, robót ręcznych, ćwiczeń cielesnych, religii katolickiej i ewangelickiej.
W 1933 r. kierownikiem szkoły został Emil Jurczyk, a organizację szkoły trzyklasowej rozszerzono na czteroklasową.
W czasie II wojny światowej w budynku funkcjonowała szkoła niemiecka. Kiedy przez teren Pierśćća przechodził front, budynek został zajęty przez żołnierzy niemieckich.
Po zakończeniu działań wojennych, w maju 1945 r. mieszkańcy Pierśćca z zapałem przystąpili do porządkowania szkoły. Wspólnie z nauczycielami organizowali wiele akcji mających na celu wsparcie funkcjonowania szkoły, m.in. akcję zbierania funduszy na książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne czy na dożywianie dzieci.
Na początku lat 60-tych szkoła zaczęła odczuwać dotkliwy brak pomieszczeń. Zaistniała potrzeba rozbudowy budynku szkolnego. Powstał Komitet Rozbudowy, na czele którego stanął Emil Wawrzeczko. W czynie społecznym wykonano 34 300 sztuk cegieł. Cegła ta jednak decyzją Inspektoratu Oświaty w Cieszynie wypożyczona została na budowę szkoły w Zaborzu oraz Domu Nauczyciela w Kończycach Małych. Do Pierśćca ani cegła, ani rekompensata pieniężna za nią nigdy nie wróciła.
W latach 70-tych sprawa rozbudowy szkoły ucichła. W tym czasie w szkole prężnie działała grupa starszych  harcerzy, którzy swoją harcówkę urządzili na świeżym powietrzu.
Na początku lat 80-tych nastąpiło dalsze pogorszenie warunków nauki. Brak sal lekcyjnych wydłużał naukę do godziny 18.00 i zmuszał do pracy na dwie zmiany.
Temat rozbudowy szkoły powrócił w roku 1985, kiedy jej dyrektorem została pani Stefania Kewesz. 15 listopada 1985 r. powstał kolejny Komitet Rozbudowy, któremu przewodniczył Gustaw Skałka. Kolejne plany rozbudowy szkoły wykonane przez Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego z Katowic nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków finansowych. W tej sytuacji skoncentrowano się na niezbędnych remontach, aby nie dopuścić do całkowitego zniszczenia obiektu. W 1985 r.  założono w szkole instalację centralnego ogrzewania, a w latach 1988 – 90 wykonano remont kapitalny sanitariatów.
Pod koniec lat 90-tych dało się odczuć pozytywne zmiany, które były efektem dokonującej się transformacji ustroju kraju. Zwiększyła się autonomia szkół, dyrektor zyskał rozszerzone kompetencje.
W 1991 r. szkole nadano imię Zofii Kossak. Postać znakomitej polskiej pisarki wprowadzono do procesu wychowawczego jako wzór osobowy godny naśladowania. Od tego czasu co roku w okolicach 15 maja – imienin Zofii – uroczyście obchodzone jest Święto Patronki Szkoły.
Na początku lat 90-tych, aby rozwiązać kwestię braku jakichkolwiek obiektów sportowych, społecznie zbudowano boisko z nawierzchnią asfaltową, a w największej sali lekcyjnej na parterze urządzono zastępczą salę gimnastyczną. Rozpoczęto też realizację programu „ Szkoła Promująca Zdrowie”. Efektem różnorodnych działań prozdrowotnych było zdobycie w 1997 r. I miejsca w wojewódzkim konkursie ph. „Zdrowie i szkoła”, a w 2002 r. certyfikatu i włączenie do szkoły do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
W 1994 r. organem prowadzącym szkołę została Gmina Skoczów. Władze gminy, doceniając wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej, nowatorskie formy pracy i ogromną aktywność całego środowiska, podjęły w grudniu 1994 r. uchwałę  o rozbudowie szkoły w Pierśćcu. Budowę – ze względu na koszty – podzielono na 3 etapy.
W pierwszym etapie – do 1 września 1999 r. – powstał budynek dydaktyczny. W drugim etapie sala gimnastyczna, którą uroczyście otwarto 30 sierpnia 2003 r. Trzecim etapem było zagospodarowanie terenu ( budowa parkingów, chodników) oraz budowa obiektów sportowych (placu rekreacyjnego, boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżni i rzutni).
W trakcie prac związanych z rozbudową szkoły uroczyście obchodzono w 1996 r. jubileusz 90 – lecia jej istnienia, podczas którego Komitet Rodzicielski przekazał szkole okazały sztandar.
Równolegle z rozbudową szkoły od 2000 r. systematycznie, przy ogromnym zaangażowaniu rodziców, prowadzono remont starego budynku szkoły. Wyremontowano pokrycie dachowe i zbudowano lokalną oczyszczalnię ścieków. W 2001 r. zagospodarowano cały strych, urządzając tam pracownię komputerową, Izbę Regionalną i gabinet pedagoga szkolnego. W 2002 r. podczas wakacji letnich wymieniono społecznie wszystkie okna, odnowiono elewację, wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania oraz odnowiono pomieszczenia na parterze szkoły. W trakcie kolejnych wakacji letnich w latach 2003 i 2004 odnowiono pozostałe pomieszczenia, a remont zakończono w 2005 r. odnowieniem sanitariatów. Ogromne zasługi – tak dla rozbudowy szkoły jak i wyremontowania starego budynku dydaktycznego – położyli mieszkańcy Pierśćca, społecznicy pan Paweł Sikora, pan mgr inż. Ludwik Herok oraz pan Roman Korwin.

Historia Gimnazjum w Pierśćcu.
Gimnazjum w Pierśćcu zostało utworzone na mocy reformy systemu oświaty i powołane decyzją Rady Gminy Skoczów z dniem 1 września 1999 roku. Do 2001 wchodziło w skład Zespołu Szkół nr 2 wraz z istniejącą tu od lat Szkołą Podstawową nr 6. Od wrześniu 2001 roku szkoły funkcjonowały osobno jak Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zofii Kossak – Szczuckiej i Gimnazjum nr 3, dzieląc wspólny budynek dydaktyczny i na co dzień ściśle współpracując.
1 września 2001 r. naukę w 6 oddziałach rozpoczęło 136 uczniów. Grono Pedagogiczne liczyło 16 nauczycieli. Szkoła obejmowała swoim obwodem uczniów zamieszkałych w Pierśćcu, Kowalach oraz Kiczycach. Do gimnazjum uczęszczali również młodzi mieszkańcy z Pogórza i nieliczni ze Skoczowa. Dyrektorem gimnazjum od 1999 r.  do chwili jego likwidacji na mocy reformy systemu oświaty w  2017 r.  była mgr inż. Irena Krypczyk.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 1 kwietnia 2004 r. Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu otrzymało imię Zofii Kossak. Uroczystość nadania miała miejsce 15 maja 2004 r. i od tej chwili dzień ten uznawany jest jako Święto Szkoły – Dzień Patrona. Cytat z powieści Zofii Kossak pt. „Z otchłani” stanowi motto szkoły: „Poczucie dobra stanowi kamień węgielny, na którym opiera się człowieczeństwo”.
Szkoła ściśle współpracowała z pierściecką podstawówką, która już wcześniej obrała za patrona tę słynną pisarkę z Górek Wielkich. Na zasadzie wymiany doświadczeń, okazjonalnych spotkań i propagowania wśród młodzieży i dorosłych literatury Zofii Kossak opiera się wspólna znajomość i współpraca placówek patronackich w całej Polsce. Należą do nich szkoły z: Kośmina, Legnicy, Ligoty, Katowic i Oświęcimia.  Uczniowie gimnazjum włączyli się również w przygotowanie wydawanego od 1996 r. przez Szkołę Podstawową kalendarza szkolnego, do którego co roku  przygotowują ilustrację kolejnej książki Z. Kossak.
Dzięki poparciu i zaangażowaniu całego środowiska lokalnego szkoła została zakwalifikowana do pilotażowego projektu krajowego „Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów w praktyce szkolnej”. Całość programu koordynował w województwie śląskim ROME „Metis” w Katowicach. 22 czerwca 2002 r. gimnazjum uzyskało Certyfikat Szkoły Kształtującej Umiejętności Życiowe Uczniów. Gimnazjum w Pierśćcu było również szkołą promującą zdrowie. Po raz pierwszy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zdobyliśmy w roku 2003. Reprezentowaliśmy również województwo śląskie na III Krajowej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Katowicach. W związku z tym uczestniczymy w wielu projektach krajowych i zagranicznych, np. 23 września 2003 roku byliśmy organizatorami „Wizyty studyjnej – młodzież a profilaktyka HIV/ AIDS” z udziałem studentów z Ukrainy. Podobnie we wrześniu 2005 roku wspólnie ze szkołą podstawową w ramach realizacji programu Socrates Arion gościliśmy w szkole przedstawicieli kadry edukacyjnej ze szkół z: Francji, Szwecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. W 2003 roku gimnazjum otrzymało również certyfikat „Szkoły z klasą”.
Od 2006 r. w gimnazjum realizowano projekt „Euro celebration” finansowany ze środków Unii Europejskiej. Współpracowaliśmy z trzema szkołami partnerskimi: Gemeindeschule Walhorn – Belgia, Hämeenkadun koulu Hyvinkää- Finlandia, Eötvös Iskola Hajdúböszörmény – Węgry. Głównym celem projektu było celebrowanie różnic kulturowych między krajami partnerskimi, a jego dziedziny tematyczne to: taniec i śpiew, język, świętowanie i kuchnia oraz gry i sport. W ciągu trzech lat realizacji projektu w wyjazdach do Belgii Finlandii i Węgier wzięło udział 14 uczniów i 9 nauczycieli.
We wrześniu 2008 Kapituła Polskiego Certyfikatu za wieloletnią i systematyczną pracę przyznała szkole podstawowej i gimnazjum Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Natomiast we wrześniu 2010 r. za działania podejmowane w pierścieckich szkołach pani burmistrz Janina Żagan odebrała certyfikat dla „Gminy Przyjaznej Szkole Promującej Zdrowie”.

Historia najnowsza.
15 maja 2006 r.
Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak w Pierśćcu obchodziła uroczyście jubileusz 100 –lecia istnienia, w obecności córki patronki szkoły pani Anny Bugnon – Rosset, władz gminnych, kuratoryjnych, biskupów  kościołów katolickiego i ewnagelicko – augsburskiego, rodziców i mieszkańców wsi.
W 2007 ukończono trzeci etap rozbudowy szkoły – oddano od użytku plac rekreacyjny wraz ze stołami do gry w tenisa stołowego i ławeczkami, tartanową bieżnię, skocznię do skoku wzwyż wraz z zeskokiem i do skoku w dal oraz  wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Powstała droga dojazdowa do sali gimnastycznej oraz wiata do przechowywania odpadów komunalnych. Chodniki wokół budynku zostały wyłożone kostką brukową.
W 2009 r. rozpoczęto pracę nad zaadaptowaniem pomieszczenia basenowego na cele świetlicy szkolnej i punktu wydawania obiadów. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum podjęły uchwałę o przeznaczeniu środków finansowych na pokrycie projektu technicznego tej adaptacji. We wrześniu 2009 r. w wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca robót, a oddanie do użytku świetlicy wraz z zapleczem kuchennym miało miejsce w marcu 2010 r.
W 2013 r. zmienione zostały nazwy pierścieckich szkół – funkcjonowały odtąd bez numerów porządkowych jako Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak w Pierśćcu oraz Gimnazjum im. Zofii Kossak w Pierśćcu.
W 2015 r. decyzją organu prowadzącego szkołę – Gminy Skoczów utworzono w Pierśćcu Zespół Szkół, w którego skład weszły Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak i Gimnazjum im. Zofii Kossak w Pierśćcu.
Dyrektorem Zespołu została pani mgr inż. Irena Krypczyk a jej zastępcą – pani mgr Stefania Kewesz.
Od 1 września 2017 r. na mocy reformy systemu oświaty i likwidacji gimnazjów, Zespół Szkół przekształcono w Szkołę Podstawową im. Zofii Kossak w Pierśćcu z oddziałami gimnazjalnymi.
Dyrektorem szkoły została pani mgr inż. Irena Krypczyk, a w związku z przejściem na emeryturę długoletniej dyrektorki pierścieckiej szkoły pani Stefanii Kewesz – funkcję zastępcy objęła pani mgr Urszula Barańska.
Od 1 września 2019 r.
szkoła funkcjonuje jako ośmioklasowa szkoła podstawowa.
____________________________________________________
Kalendarium:
1830 r.
– wybudowanie pierwszego budynku szkolnego w Pierśćcu przez arcyksiążęcą Komorę.
1875 r. – zakupienie drugiego budynku na potrzeby szkoły przez Radę Szkolną Miejscową.
23 marca 1905 r.  – uzyskanie zgody na budowę szkoły.
30 maja 1905 r. – uroczystość położenia kamienia węgielnego.
13 lipca 1906 r.  – poświęcenie i  uroczyste otwarcie budynku nowej szkoły.
15 listopada 1985 r.  – powstanie drugiego Komitetu Rozbudowy Szkoły.
15 maja 1991 r. – nadanie Szkole Podstawowej imienia Zofii Kossak.
grudzień 1994 r. – uchwała  Rady Gminy Skoczów o rozbudowie szkoły w Pierśćcu.
15 maja 1996 r. – obchody 90-lecia Szkoły Podstawowej w Pierśćcu i nadanie sztandaru.
1 września 1999 r. – oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego.
1 września 1999 r. –  powstanie Zespołu Szkół nr 2 w Pierśćcu, w skład którego wchodziły Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu.
1 września 2001 r. – likwidacja Zespołu Szkół nr 2 i  rozdzielenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na dwie osobne szkoły.
 2002 r. – otrzymanie certyfikatu i włączenie szkoły do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
30 sierpnia 2003 r. – oddanie do użytku sali  gimnastycznej.
15 maja 2004 r. – uroczystość nadania Gimnazjum w Pierśćcu imienia Zofii Kossak.
15 maja 2006 r. – jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Pierśćcu.
Wrzesień 2008 r. – nadanie obu pierścieckim szkołom Certyfikatu Krajowego Szkoły Promującej Zdrowie.
1 września 2015 r. – utworzenie Zespołu Szkół w Pierśćcu składającego się ze Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak  i Gimnazjum im. Zofii Kossak w Pierśćcu.
Wrzesień 2015 r. – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pierśćcu otrzymują po raz drugi Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.
1 września 2017 r. – likwidacja Zespołu Szkół, w Pierśćcu funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Z. Kossak z oddziałami gimnazjalnymi.
———————————————————————————————————–
Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Pierścu
1906 – 1931
                      Jerzy Tomanek
1931 – 1933                      Paweł Świder
1933 – 1945                      Emil Jurczyk
1945 – 1949                      Stanisław Jadwiński
1949 – 1951                      Bolesław Bytnar
1951 – 1973                      Mikołaj Gryglewicz
1973 – 1975                      Józefa Karasińska
1975 – 1979                      Anna Cholewa
1979 – 1985                      Gertruda Franek
1985 – 1999                      mgr Stefania Kewesz
1999 – 2001                      mgr inż. Irena Krypczyk
2001 – 2015                      mgr Stefania Kewesz
2015 – nadal                    mgr inż. Irena Krypczyk

Opracowała: I. Krypczyk