Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu w okresie pandemii Covid-19 obowiązujące od 01.09.2021 r.


§ 1.
Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i
  samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na
  adres irenakrypczyk@sppiersciec.pl, poprzez dziennik elektroniczny, lub telefonicznie pod
  numer 338533951, 338535303, 722001408.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty
  elektronicznej: e-mail na adres irenakrypczyk@sppiersciec.pl, dziennika elektronicznego
  lub telefonicznie pod numerem 338533951, 338535303, 722001408.
 3. W sytuacjach wymagających osobistego kontaktu z dyrekcją lub pracownikiem szkoły,
  spotkanie odbywa się w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym
  ustaleniu terminu spotkania.
  § 2.
  Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
 4. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
  dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
  warunkach domowych.
 5. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021
  wg harmonogramu:
  Godz. 9.00:
 • klasy 1, 2a, 2b, 3 i 4 – na Sali gimnastycznej – wejście główne do sali gimnastycznej
  Godz. 10.00:
  – klasy 5, 6, 7a, 7b, 8a i 8b – na Sali gimnastycznej – wejście główne do sali gimnastycznej
  a) 1 września do budynku szkoły oprócz uczniów i pracowników szkoły mogą wejść tylko
  rodzice uczniów klasy 1 według zasady – 1 dziecko z jednym rodzicem.
  b) Wszystkich uczniów i rodziców wchodzących na teren szkoły zobowiązuje się do
  zasłaniania nosa i ust maseczką, a dorosłych – do dezynfekcji rąk.
 1. Od 2 września na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić
  wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów kl. 1 (wg ustalonych zasad w wyznaczonej dla nich
  strefie) oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 2. Parking przy szkole przeznaczony jest dla pracowników szkoły.
  1
 3. Rodzice korzystają z parkingu przy kościele katolickim.
 4. Uczniowie mogą korzystać z parkingu rowerowego na utwardzonym placu za boiskiem ze
  sztuczną trawą.
 5. Przychodzenie do szkoły:
  a) 3 wejścia do szkoły:
 • nr 1 – do starego budynku dydaktycznego od strony przedszkola – dla uczniów
  kl. 2a
 • nr 2 – do nowego budynku dydaktycznego od strony parkingu dla pracowników – dla
  uczniów kl. 1, 2b i 3
 • nr 3 – główne przy sali gimnastycznej – dla uczniów kl. 4 – 8 oraz interesantów
  b) Korzystanie z szatni:
 • kl. 1, 2b, 3, 4 – boksy w szatni
 • kl. 2a – wieszaki na ubrania na korytarzu przy sali nr 8 i 9
 • kl. 5, 6, 7a, 7b, 8a i 8b – szafki ubraniowe w szatni szkolnej
  c) Konieczność zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekowania rąk przez wszystkich w
  przestrzeniach wspólnych (wejście do szkoły, szatnia, korytarze, biblioteka, świetlica,
  pokój nauczycielski, sekretariat)
 1. Uczniowie przychodzą do szkoły dokładnie na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia lekcji; po
  zakończeniu niezwłocznie opuszczają teren szkoły w celu uniknięcia zgromadzeń.
 2. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły sp.piersciec.pl dostępne są plakaty
  informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia, jak należy
  postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji, z
  którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz
  komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 3. W budynku szkoły wydzielono strefę dla rodzica – przy wejściu głównym do sali
  gimnastycznej. Strefa dla rodzica i osób z zewnątrz – interesanci zobowiązani są najpierw
  do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły, później zostanie podjęta ewentualna
  decyzja o przejściu do sekretariatu; skrzynka podawcza znajduje się przy portierni.
 4. W czasie zajęć szkolnych wzmożona jest częstotliwość mycia lub dezynfekcji bezpiecznymi
  środkami odkażającymi. Wycierane są poręcze, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety,
  podajniki i dyspensery do środków czystości.
 5. Przed posiłkami uczniowie obowiązkowo myją ręce.
 6. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 7. Po posiłkach bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów.
 8. Po zakończeniu zajęć szkolnych pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły
  sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
  2
 9. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest
  izolowany w gabinecie higienistki, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 10. Wychowawcy klas aktualizują w e-dzienniku dane kontaktowe rodziców/opiekunów
  zapewniające szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 11. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania i spotkania z rodzicami mogą
  być prowadzone w formie zdalnej.
  § 3.
  Strefa rodzica
 12. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica
  i oznaczone są napisem „Strefa rodzica”.
 13. Rodzice i opiekunowie oraz wszystkie osoby, wchodzące do budynku szkoły, zobowiązane są
  do zakrywania ust i nosa, zdezynfekowania rąk lub nałożenia jednorazowych rękawic
  ochronnych.
 14. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić wyłącznie do strefy rodzica, zachowując
  zasady:
   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
   dystansu społecznego min. 1,5 m
 15. Zaleca się odbieranie dzieci na zewnątrz budynku przy wejściu, dlatego należy wspólnie z
  młodszymi dziećmi ćwiczyć samodzielną zmianę obuwia i ubrania w szatni.
 16. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, dlatego w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się
  pomiar temperatury ciała osób wchodzących na teren budynku szkoły.
  § 4.
  Strefa ucznia
 17. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie, należą do strefy ucznia i oznaczone są
  napisami – „Strefa ucznia”.
 18. Uczniowie w czasie lekcji przebywają w stałych, przydzielonych salach, z wyjątkiem zajęć
  informatyki i wychowania fizycznego, wg przydziału:
  Kl. 1 – sala nr 2
  kl. 2a – sala nr 8
  kl. 2b – sala nr 9
  kl. 3 – sala nr 10
  kl. 4 – sala nr 11
  kl. 5 – sala nr 105
  kl. 6 – sala nr 13
  kl. 7a – sala nr 207
  3
  kl. 7b – sala nr 104
  kl. 8a – sala nr 103
  kl. 8b – sala nr 206
 19. Dla każdej klasy, korzystającej z przydzielonej sali zostaje wydzielona również osobna część
  korytarza, na której uczniowie mogą przebywać podczas przerw.
 20. Rekomenduje się, aby nauczyciele podczas prowadzenia lekcji zasłaniali usta i nos maseczką
  oraz dezynfekowali ręce.
 21. W czasie zajęć religii ewangelickiej uczniowie siedzą pojedynczo, zachowując dystans 2 m.
 22. Opiekę nad uczniami innych wyznań, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii, sprawuje
  pedagog szkolny lub nauczyciel biblioteki. Uczniowie wówczas zachowują dystans lub
  zasłaniają usta i nos.
 23. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie
  nauczyciele, pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem
  edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 24. Uczniowie i nauczyciele podczas przerw międzylekcyjnych w strefie ucznia (korytarze,
  toalety) mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, do momentu wejścia do
  sali lekcyjnej i zajęcia swoich miejsc.
 25. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji rąk, jednakże uczniowie powinni posiadać swoje
  maseczki.
 26. W celu uniknięcia problemów z zapominaniem i gubieniem maseczek, zaleca się, aby były
  one opisane, a każdy uczeń miał w tornistrze zapasową maseczkę.
 27. W celu ograniczenia liczebności wychowanków, do opieki świetlicowej będą przyjmowane w
  pierwszej kolejności dzieci uczęszczające do kl. 1- 3, których oboje rodziców pracuje, a
  przede wszystkim dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,
  pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z
  zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
 28. Po przyjściu do szkoły uczniowie zobowiązani są do umycia lub zdezynfekowania rąk w
  miejscu do tego wyznaczonym.
 29. W strefie ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
  kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 30. Wyposażenie sal, w których odbywają się zajęcia dostosowane jest do wytycznych, a
  uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach, siedząc w ławce z tą samą osobą na
  każdych zajęciach; na zajęciach informatyki – przy stałych stanowiskach komputerowych.
 31. W salach lekcyjnych nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można
  skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze,
  itp.) wykorzystywane podczas zajęć, należy czyścić lub dezynfekować.
  4
 32. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w maseczkach w wyznaczonej
  części korytarza przy sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia, a jeśli warunki
  atmosferyczne na to pozwalają – na świeżym powietrzu.
 33. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, nie powinni wymieniać się przyborami
  szkolnymi między sobą.
 34. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu.
 35. Nauczyciele na godzinach wychowawczych omawiają z uczniami szczegółowe zasady
  profilaktyki zakażeń na podstawie obowiązujących procedur.
 36. Sale lekcyjne i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w
  miarę możliwości – także w czasie zajęć.
 37. Zostaje ograniczona do minimum ilość osób przebywających w szkole – w związku z tym nie
  będą realizowane występy zewnętrznych grup teatralnych, itp.
 38. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
  oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest zobowiązany odizolować ucznia
  w wyznaczonym miejscu – w izolatce, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
  niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
  (rekomendowany własny środek transportu).
  § 5.
  Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne
 39. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej według obowiązującego regulaminu, zgodnie
  z zasadami wypożyczeń, w określonych godzinach pracy biblioteki. Czytelnia w czasie
  pandemii pozostaje zamknięta.
 40. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2 uczniów.
 41. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą dwudniową
  kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 42. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących
  w strefie ucznia.
 43. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa
  „Regulamin świetlicy szkolnej”.
 44. Zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej realizowane są z uwzględnieniem zasad
  sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
  § 6.
  Zasady żywienia.
 45. W szkole wydawane są obiady w formie cateringu. Uczniowie spożywają obiady w szkolnej
  jadalni w godz. 11.30 – 11.45. W czasie spożywania obiadu uczniowie zajmują stałe miejsca
  wskazane przez pracowników obsługi.
  5
 46. II śniadanie uczniowie spożywają podczas przerw w strefach wyznaczonych dla każdej klasy
  na korytarzu szkoły.
 47. Dystrybutory wody pitnej dostępne są:
  a) na parterze szkoły obok świetlicy – dla klas: 1, 2a, 2b, 3 i dzieci przebywających na
  świetlicy
  b) na I piętrze szkoły obok pomieszczenia pracowników obsługi- dla kl. 4, 5, 6, 7a, 7b, 8a i
  8b
  c) obok wejścia do szkoły przy sali gimnastycznej – przede wszystkim dla uczniów
  biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego.
 48. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutorów pod nadzorem pracowników szkoły.
  § 7.
  Postanowienia końcowe
 49. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych, nie jest
  dopuszczony do pracy.
 50. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura
  działania zgodnie z wytycznymi.
 51. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły,
  zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne
  na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały
  kontakt z zakażonym.
  § 8.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.