KRUS konkurs dla dzieci: „Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję”


Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza
pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę
o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których
przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu
społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max.
kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania
dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,
a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie
niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika
Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy [1] należy
przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na e-maila:
rymowanka(at) krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka.
Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny
dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych
nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.
Informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS:
www.krus.gov.pl [2]